ZÁRUČNÍ LIST

 

Ručitel – subjekt poskytující záruku čili společnost s názvem GunGan sp. z o.o., se sídlem ve Wroclawi, ul. Boczna 4/310, DIČ: 8992819315, KRS: 0000679280

Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která zakoupila výrobek přímo od Ručitele

 

Servis – třetí strana spolupracující s Ručitelem

 

Záruční podmínky

1.    Firma GunGan Sp. z o.o. poskytuje Kupujícím záruku na řádné fungování výrobku po dobu:

a.   jednoho roku – pro výrobky s uzavřeným oběhem vzduchu, tedy takové, ke kterým nemusí být kompresor trvale připojen (např. koule Bumper Ball, vodní koule, vodní bazény),

 

b.   dvou let na materiál a jeden rok na švy – pro výrobky se stálým přívodem vzduchu, tedy takové, ke kterým musí být kompresor trvale připojen (např. nafukovací dětské koutky, nafukovací skluzavky, překážkové dráhy atp.),

 

d.   na plovoucí aquaparky – platí dvouletá záruka,

e.   na ostatní výrobky, které nespadají do výše uvedeného rámce, např. Archery Tag – platí roční záruka,

f.    na potisky, které jsou natištěny na výrobcích – platí roční záruka.

2.    Uvedená záruční doba se počítá ode dne vydání výrobku – ledaže něco jiného vyplývá z obsahu uzavřené smlouvy.

3.    Záruka se vztahuje pouze na území České republiky..

4.    Pokud se v záruční době vyskytne fyzická vada výrobku vinou výrobce, má Kupující právo uplatnit bezplatnou opravu poškození.

5.    Záruka se NEVZTAHUJE na škody v následku:

a.   amechanického poškození,

b.   poškození vzniklého při přepravě a překládce výrobku,

c.   nesprávného používání výrobku, nedbalosti Kupujícího nebo používání výrobku v rozporu s návodem k použití nebo příslušnými předpisy nebo normami,

d.   poškození nebo vadného fungování vzniklé v důsledku okolností nezávislých na Ručiteli nebo vyšší moci, včetně mj. požáru, povodně, úderu blesku, jiných živelních katastrof (včetně větru nad 15 uzlů) nebo jiných nepředvídaných nehod, přepětí telefonní nebo elektrické sítě, nesprávného elektrického napětí, připojení k neuzemněné síťové zásuvce,

e.   v případě toboganů, aquaparků, vodních bazénů a jiných výrobků, jejichž použití souvisí s používáním vody – umístění výrobku na nerovný povrch nebo naplnění kteréhokoli prvku výrobku: (i) jinou kapalinou než vodou nebo (ii) vodou nad 70 % objemu,

f.    v případě čerpacích zařízení – překročení maximální hodnoty tlaku nebo nepoužívání čerpacích zařízení v souladu s návodem nebo technickoprovozní dokumentací,

g.   běžného opotřebení výrobku,

h.   úprav, změn, seřízení nebo oprav provedených jinými subjekty než Servisem doporučeným Ručitelem,

i.    poškození nebo vad vzniklých po záruční době,

j.    záruka se nevztahuje na poškození: D-kroužků (úchytů připevňujících atrakce), schůdků, rukojetí a vyměnitelných skluzů (platí pro všechna nafukovací zařízení).

 

6.      Kupující ZTRÁCÍ záruku v případě:

a.      provedení úprav, změn nebo seřízení jinými subjekty než Ručitel, jeho subdodavatelé nebo Servis doporučený Ručitelem,

b.      používání výrobků v měsících listopad až březen a při poklesu teploty pod 10 °C,

c.      nedostatečného vysušení výrobku před jeho uskladněním,

d.      nezajištění vhodné vrstvy izolující výrobek od země,

e.      dalšího prodeje výrobku,

f.       v případě plovoucích aquaparků – podmínkou zachování záruky je písemné informování Ručitele o provedené demontáži plovoucího aquaparku v období listopad až březen, a to do týdne ode dne demontáže. Demontáž musí proběhnout mimo uvedenou dobu. Aby se předešlo nejasnostem, Kupující ztrácí záruku, pokud nebude informovat, a v případě neprovedení demontáže aquaparku před obdobím listopad až březen.

 

7.       Záruka se vztahuje pouze na subjekty, které zakoupily výrobek přímo od Ručitele. Záruka se nevztahuje na další nabyvatele výrobku.

8.       Záruční služby zajišťuje Servis doporučený Ručitelem.

9.       Před odesláním vadného výrobku nahlaste poruchu Ručiteli. Chcete-li to provést:

a.   doložte vady a poruchy výrobku společně s uvedením důvodu jejich vzniku,

b.   zašlete fotografie s podrobným popisem technického problému a doklad o nákupu na e-mailovou adresu obchodu,

c.     počkejte, dokud reklamaci nevyřídí Ručitel v záruční době.

10.     Ručitel si vyhrazuje právo vyžádat od Kupujícího další informace nezbytné pro vyřízení reklamace v záruční době.

11.     Po kladném vyřízení reklamace Ručitel sdělí Kupujícímu adresu Servisu, který provede opravu. Zařízení:

a.    doručte přímo do Servisu doporučeného Ručitelem NEBO

b.    zašlete do Servisu doporučeného Ručitelem

12.     Ručitel si vyhrazuje právo na jednostranný výběr způsobu odstranění vady, zejména pokud se jedná o technologické nebo technické důvody.

13.     Ručitel nese náklady na dopravu (Ručitel osobně objedná kurýra Kupujícímu. Kupující nesmí bez vědomí Ručitele zaslat zařízení Ručiteli a Servisu) tam a zpět, pokud reklamace byla uznána. V opačném případě hradí náklady na dopravu tam a zpět Kupující.

14.     Závady zjištěné v záruční době odstraní Ručitel ve lhůtě dohodnuté stranami, nejdéle však do 30 pracovních dnů počítáno od data převzetí výrobku k opravě Servisem doporučeným Ručitelem.

15.     Pokud oprava vyžaduje dovoz náhradních dílů ze zahraničí, termín opravy se příslušně prodlužuje – o čemž Ručitel nebo Servis vyrozumí Kupujícího.

16.     V neupraveném rozsahu se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku o záruce kvality při prodeji.